Verejné obstarávanie
Oznámenie o rokovacom konaní bez zverejnenia

Číslo oznámenia : 0028-5000/2013 IBP
Názov obstarávateľa:
Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.
IČO: 35582405
Sídlo obstarávateľa: Opátska 18 040 18 Košice-Krásna Slovensko
Dátum publikovania: 13.02.2013
Vestník č. 28 - 2013 - IBP

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ROKOVACIEHO KONANIA BEZ ZVEREJNENIA

Formulár: OZNÁMENIE O ZAČATÍ ROKOVACIEHO KONANIA BEZ ZVEREJNENIA podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o. IČO: 35582405 Opátska 18, 040 18 Košice-Krásna Slovensko Kontaktné miesto (miesta): E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Ružena Majchráková Telefón: +421 243422357 Email: kastielkrasna@gmail.com Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.elconsulting.sk

I.2. Zatriedenie verejného obstarávateľa/obstarávateľa

Iný VO

Iný (uveďte podrobnosti): verejný obstarávateľ v súlade s § 7 ods. 1 z.č. 25/2006 Z. z. o VO

ČASŤ II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Názov predmetu zákazky

Zmena projektu "obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa v Krásnej-Košice"

II.2. Stručný opis

Predmetom zákazky sú doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy. Zmena projektu obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa v Krásnej Košice, prostredníctvom rekonštrukcie, dobudovania, rozširovania a modernizácie zariadenia kultúrnej infraštruktúry zahŕňa a na dokončenie stavebných prác je potrebné vykonať zmenu rozmerov dodávaných okien, bez vplyvu na pôvodný rozpočet stavby, navýšenie celkového pôvodného počtu 10 okien o dodávku a montáž 2 okien, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii. Dodávka zvýši pôvodný rozpočet stavby o 609,82 EUR bez DPH, dodávku a montáž 1 oválneho okna, ktoré bolo zahrnuté v projektovej dokumentácii stavby ale nebolo súčasťou verejného obstarávania a uzavretej zmluvy so zhotoviteľom ROPO SK, s.r.o., Tomášikova 24, 080 01 Prešov. Dodávka a montáž 1 oválneho okna zvýši pôvodný rozpočet stavby o 1 478,79 EUR bez DPH.

II.3. Predpokladaná hodnota zákazky

2 088,6100 EUR

ČASŤ III: POUŽITIE ROKOVACIEHO KONANIA BEZ ZVEREJNENIA

III.1. Podmienka použitia

Podmienka použitia RKbZ § 58 písm. i) - ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a 1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo 2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy

Predchádzajúce oznámenie

Číslo oznámenia vo VVO: 10744-MUP, číslo VVO 240/2011 z 10.12.2011

III.2. Odôvodnenie

Dňa 28.06.2012 verejný obstarávateľ Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o. Opátska 18, 040 018 Košice (ďalej len verejný obstarávateľ) uzavrel so zhotoviteľom ROPO SK, s.r.o. (líder skupiny dodávateľov), Tomášikova 24, 080 01 Prešov, zmluvu podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na Obnovu, stavebné úpravy a prístavbu národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa v Krásnej Košice, prostredníctvom rekonštrukcie, dobudovania, rozširovania a modernizácie zariadenia kultúrnej infraštruktúry v zmluvnej cene 984 619,18 EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (užšia súťaž) č. 240/2011, z 10.12.2011, zn. 10744 MUP, v bode VI.3, si vyhradil právo použiť v budúcnosti rokovacie konanie bez zverejnenia podľa § 58 písm. i) resp. j) ZoVO. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 1 517 000,00 EUR bez DPH a v súlade s § 5 ZoVO bola v nej už zahrnutá aj hodnota opakovaných plnení a všetky prípadné predĺženia zmluvy. Počas realizácie zmluvy bolo zistené, že na dokončenie stavebných prác je potrebné vykonať zmenu rozmerov dodávaných okien, bez vplyvu na pôvodný rozpočet stavby, navýšenie celkového pôvodného počtu 10 okien o dodávku a montáž 2 okien, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii. Dodávka zvýši pôvodný rozpočet stavby o 609,82 EUR bez DPH, dodávku a montáž 1 oválneho okna, ktoré bolo zahrnuté v projektovej dokumentácii stavby ale nebolo súčasťou verejného

obstarávania a uzavretej zmluvy so zhotoviteľom ROPO SK, s.r.o., Tomášikova 24, 080 01 Prešov. Dodávka a montáž 1 oválneho okna zvýši pôvodný rozpočet stavby o 1 478,79 EUR bez DPH. Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ predložil dňa 08.01.2013, č. 0801/2013 Žiadosť o zmenu projektu na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program prioritná os 7 Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava (ďalej len SORO). SORO listom zo dňa 07.02.2013, č. MK-910/2013-150/2385 oznámilo verejnému obstarávateľovi súhlasné stanovisko k žiadosti o zmenu projektu č. 2 a k zvýšeniu pôvodného rozpočtu stavby o 2 088,61 EUR bez DPH.

ČASŤ IV: IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁUJEMCOV

IV.1. Názov a adresa záujemcu

ROPO SK, s.r.o. Tomášikova 24 , 080 01 Prešov Slovensko Kontaktná osoba: Štefan Pončák Telefón: +421 517491111 Fax: +421 517491111 Email: asistent@roposk.sk Internetová adresa (URL): http://www.roposk.sk

IV.2. Dátum odoslania výzvy na rokovanie

13.02.2013

IV.3. Dátum odoslania tohto oznámenia

13.02.2013 09:43

ČASŤ V: ĎALŠIE INFORMÁCIE

Predmetnú zákazku zrealizuje skupina dodávateľov: ROPO SK, s.r.o., Tomášikova 24, 080 01 Prešov, IČO 36504424 (líder skupiny dodávateľov) a APS ALKON, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO 36582387 (člen skupiny dodávateľov).

04.06.2013 19:34

 Kaštieľ Krásna  

Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2

040 18 Košice-Krásna

Tel.: 0903 624 378
E-mail: info@kastielkrasna.sk


Otváracie hodiny:

po - ne: po dohode telefonicky alebo emailom

Kalendár akcií

 

05.05.2024

Požehnanie dopravných prostriedkov


13.04.2024

Víno v kaštieli


17.03.2024

Podeľme sa!

[Foto z akcie]


10.02.2024

6. Farský rodinný ples

[Foto z akcie]


10.12.2023

Koncert komorného orchestra Musica Nobis

[Foto z akcie]

Európska únia

Regionálny operačný rozvoj

Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

Tento národný projekt EHMK - Košice 2013 je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF: Investícia do vašej budúcnosti) a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk 

Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS