Zachránme kaštieľ v Krásnej no
Dodatok k Štatútu č.1

Š T A T Ú T
v znení dodatku č. 1
neziskovej organizácie poskytujúcej  všeobecne prospešné služby

 

Článok I.
Názov neziskovej organizácie

Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.

Článok II.
Sídlo neziskovej organizácie

 

Ul. Opátska č. 18, Košice – Krásna, 040 18

 

Článok III.
Druhy poskytovaných všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia bude poskytovať podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách všeobecne prospešné služby zamerané na podporu tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt.

 

Článok IV.
Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania poskytovania jednotlivých druhov a všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov služieb:

 1. v sídle organizácie,
 2. na internete,
 3. poštou na požiadanie,
 4. v miestnom občasníku Krasňančan.

 

Článok V.
Orgány neziskovej organizácie

 

1.       Orgánmi neziskovej organizácie sú správna rada, riaditeľ a revízor.
2.       Správna rada:
a) je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Funkčné obdobie je trojročné. Prvých členov správnej rady vymenúvajú zakladatelia, ďalej platia ustanovenia zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších zmien a doplnení.
b) Správna rada:

 • schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,
 • schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení,
 • rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
 • podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
 • volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho finančné honorovanie,
 • schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
 • rozhoduje o zmenách v štatúte,
 • rozhoduje o kompetenciách riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
 • rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.

c) Správna rada má sedem členov, z toho štyroch za Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Krásna nad Hornádom a troch za Mestskú časť Košice - Krásna. Členom správnej rady môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť revízor a riaditeľ.
d) Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady a podpredsedu. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
e) Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu revízora alebo jednej tretiny členov správnej rady.
f) Rozhodnutia správnej rady sú platné, ak za ich prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov správnej rady. Na zvolenie alebo odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas 2/3 väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.
g) Zasadnutie správnej rady je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady.
h) Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patria náhrady  preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
i) Členstvo v správnej rade zaniká:

 • uplynutím funkčného obdobia,
 • odstúpením,
 • odvolaním pre stratu voliteľnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady, alebo prestane spĺňať podmienky bezúhonnosti,
 • smrťou.

3. Riaditeľ:
a) je štatutárnym zástupcom organizácie, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom, Zakladacou listinou a štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
b) je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady s hlasom poradným. Predkladá správnej rade návrh rozpočtu najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka.
c) za riaditeľa môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

4. Revízor:
a) je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorá dohliada na činnosť neziskovej organizácie,
b) je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontroluje, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s príslušnými zákonmi a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom,
c) plní tieto funkcie:

 • skúma účtovnú uzávierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenia správnej rade,
 • kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
 • upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
 • navrhuje zvolanie správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,

d) je oprávnený:

 • podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,
 • navrhnúť obmedziť práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
 • zúčastniť sa na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,
 • upozorniť správnu radu na porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.

Funkčné obdobie revízora sú tri roky. Revízorom môže byť iba fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá je bezúhonná. Revízorom  nemôže  byť člen správnej rady a riaditeľ. Revízora volí a odvoláva správna rada.

Funkcia revízora je dobrovoľnou a neplatenou funkciou a revízorovi patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie.

Článok VI.
Výročná správa a zápisnice orgánov neziskovej organizácie

 

1. Vyhotovené zápisnice zo schôdzí neziskovej organizácie budú archivované po dobu troch rokov.
2. Výročná správa za uplynulý kalendárny rok bude spracovaná najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.
3. Výročná správa obsahuje:
a) prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku,
b) ročnú účtovnú uzávierku a zhodnotenie údajov v nej obsiahnutých,
c) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov a výdavkov,
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
f) zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,
g) ďalšie údaje určené správnou radou.
4. Výročná správa bude zverejnená a prístupná v sídle neziskovej organizácie a na internete. Jeden výtlačok správy sa zasiela príslušnému registračnému úradu do 15. júla.

 

Článok VII.
Spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

 

1. Nezisková organizácia zanikne ku dňu výmazu z registra jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie prevodom na inú n. o.
2. Likvidácia sa neuskutoční, ak peňažné prostriedky neziskovej organizácie prejdú na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.
3. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.
4. Odmenu likvidátora určí správna rada, ktorá ho vymenovala. Právo odvolať a vymenovať likvidátora prechádza po začatí likvidácie na správnu radu. Účtovnú uzávierku a správu o priebehu likvidácie predkladá likvidátor ku dňu skončenia likvidácie na schválenie správnej rade.
5. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.
6. Práva, povinnosti a postavenie likvidátora sa radia primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
7. Zánik neziskovej organizácie oznámi správna rada do 15 dní od skončenia likvidácie príslušnému registrovanému úradu.

 

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

 

1. Každý je oprávnený do tohto štatútu nazerať a robiť si z neho výpisy alebo odpisy. Nezisková organizácia je povinná na požiadanie štatút sprístupniť.
2. Skutočnosti, ktoré týmto štatútom upravené nie sú, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona  č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších zmien a doplnení, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
3. Zmena štatútu bola prijatá na schôdzi správnej rady dňa 5. januára 2011, ktorým je zmena platná a účinná.

 

V Košiciach – Krásnej, dňa 5. januára  2011

v.r.
JUDr. Marek Kažimír
riaditeľ

 

Prenájom priestorov
PRENÁJOM PRIESTOROV V KAŠTIELI KRÁSNA

Kaviareň Meško café

KAVIAREŇ
MEŠKO CAFÉ
S KNIŽNICOU
DOČASNE ZATVORENÁ

 Kaštieľ Krásna  

Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2

040 18 Košice-Krásna

Tel.: 0903 624 378
E-mail: info@kastielkrasna.sk


Otváracie hodiny:

po - ne: po dohode telefonicky alebo emailom

Kalendár akcií

Európska únia

Regionálny operačný rozvoj

Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

Tento národný projekt EHMK - Košice 2013 je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF: Investícia do vašej budúcnosti) a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk 

Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS