Zachránme kaštieľ v Krásnej no
Zakladacia listina

Zakladacia listina

 

I.
Názov a sídlo organizácie

1. Názov neziskovej organizácie : "Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o."
2. Sídlo neziskovej organizácie    : ul. Opátska č. 18, Košice – Krásna, 040 18

II.
Doba, na akú sa nezisková organizácia zakladá

Nezisková organizácia "Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n. o."  (ďalej len "nezisková organizácia") sa zakladá na dobu neurčitú.

III.
Druhy poskytovaných všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia bude poskytovať podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách všeobecne prospešné služby zamerané na podporu tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt.

IV.
Zakladatelia

1. Mestská časť Košice – Krásna, IČO : 00 691020 so sídlom ul. Opátska č. 18, 040 18, Košice – Krásna zastúpená starostom : JUDr. Marek Kažimír
2. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krásna nad Hornádom, IČO : 31998186, so sídlom ul. Žiacka č. 17, 040 18 Košice – Krásna zastúpená farárom : ThDr. Jurajom Semivanom, PhD.

V.
Orgány neziskovej organizácie

1. Správna rada:
Ladislav Kočiš,  bytom ul. Kladenská č. 22 040 18, Košice – Krásna,
Jozef Grac, bytom ul. Orná č. 9, 040 18, Košice – Krásna,
ThDr. Juraj Semivan,  bytom ul. Žiacka č. 9, 040 18, Košice – Krásna,
Vincent Nagy, bytom ul. Kladenská č. 10, 040 18, Košice – Krásna,
Peter Fedor, bytom ul. Keldišova č. 14, 040 18, Košice – Krásna,

2. Riaditeľ:
JUDr. Marek Kažimír, bytom ul. Harčarova č. 11, 040 18, Košice – Krásna,

3. Revízor:
Erika Dolná,  bytom ul. Za mostom  č. 2, 040 18, Košice – Krásna.

VI.
Peňažné a nepeňažné vklady zakladateľa

Zakladatelia  neziskovej organizácie vkladajú peňažný vklad  každý po 1.000.- Sk (jedno tisíc slovenských korún) na účet vedený v DEXIA banke Slovensko, a.s. číslo 0402796005/5600.

VII.
Voľba členov správnej rady

1. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Krásna navrhuje dvoch členov správnej rady neziskovej organizácie.
2. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krásna nad Hornádom Farský úrad navrhuje troch členov správnej rady neziskovej organizácie.

 

V Košiciach – Krásnej, dňa 31. októbra 2006
v.r. ThDr. Juraj Semivan, PhD
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krásna nad Hornádom, ul. Žiacka č. 17, 040 18 Košice – Krásna

v.r. JUDr. Marek Kažimír
Mestská časť Košice – Krásna, ul. Opátska č. 18, 040 18
Košice - Krásna

Prenájom priestorov
PRENÁJOM PRIESTOROV V KAŠTIELI KRÁSNA

Kaviareň Meško café

KAVIAREŇ
MEŠKO CAFÉ
S KNIŽNICOU
DOČASNE ZATVORENÁ

 Kaštieľ Krásna  

Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2

040 18 Košice-Krásna

Tel.: 0903 624 378
E-mail: info@kastielkrasna.sk


Otváracie hodiny:

po - ne: po dohode telefonicky alebo emailom

Kalendár akcií

Európska únia

Regionálny operačný rozvoj

Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

Tento národný projekt EHMK - Košice 2013 je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF: Investícia do vašej budúcnosti) a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk 

Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS